Academics

Click on the title for more inforamtion

זכאים לסיוע בקליטה

 

ממשלת ישראל מעניקה לסיוע כספי בנוסף להטבות והקלות במגוון תחומים לכל עולה המגיע לישראל על מנת להתיישב בה.
בעלי מעמד "עולה" זכאים לסיוע מיוחד המוענק לעולים על ידי משרדי ממשלה וגופים נוספים, על פי קריטריונים שנקבעו לכל נושא.
גובה ומשך הסיוע משתנים בהתאם לתחום ...